34 documents
20/34 results        
Description
ID138
NameNhà Kho Quán Ven Đường
Repository TypeInternet provider
URLhttp://ndclnh-mytho-usa.org/KhoChuaSachCu.htm
Description

Nhà Kho Quán Ven Đường. Kho Chứa Sách Cũ. Chủ quán: Huỳnh Chiếu Đẳng.
Ghi chú: Đây là nhà kho mới xây ngày 15-Jun-2015. Nhà kho Sách Xưa trước đây đã bị chủ nhận đốt bỏ rồi.

E-Library from this Repository (3 results)
Bibliography from this Repository (9 results)
Dược-Sĩ Đoàn Quốc-Gia Việt-Nam (1972), Danh-sách Đoàn-viên 1972
[id:4171]
Hồ Hữu Tường (1967), Tiểu Phi Lạc náo Sài Gòn
[id:4172]
Trịnh Hoài Đức, Gia-Định thành thông-chí
[id:3213]
Trịnh Hoài Đức, Gia-Định thành thông-chí
[id:3212]
Việt Nam Thông tấn xã / Trần Văn Lâm (dir.) (1972), Người dân muốn biết, tập 1
[id:4166]
Việt Nam Thông tấn xã / Trần Văn Lâm (dir.) (1972), Người dân muốn biết, tập 2
[id:4167]
Việt Nam Thông tấn xã / Trần Văn Lâm (dir.) (1972), Người dân muốn biết, tập 3
[id:4168]
Vương Hồng Sển (1960), Sài-Gòn năm xưa
[id:4169]
Vương Hồng Sển (2004), Sài Gòn năm xưa
[id:4170]
20/34 results        
© 2012-2015 IAO - Projet Director: Laurent Gédéon & François Guillemot
Site created by Gérald Foliot - Hosted by TGIR Huma-num
The site is part of the Virtual Cities Project: Beijing - Hankou - Saigon - Shanghai - Suzhou - Tianjin - Wenzhou - Zhejiang

Page rendering in 0.022s