AND
570 documents
153/570 results        
Description
TitleNông Cổ Mín Đàm
Book ID2010
Year1903
Number of volume1
Place of publicationSaigon
Publication typePrint
Abstract

Nông cổ mín đàm (chữ Hán: 農賈茗談; nghĩa là "uống trà bàn chuyện làm ruộng và đi buôn") là tờ báo tiếng Việt do Paul Canavaggio - một chủ đồn điền và thương gia người đảo Corse, hội viên Hội đồng Thuộc địa Nam Kỳ làm chủ nhiệm, chủ bút lần lượt là các ký giả Dũ Thúc Lương Khắc Ninh, Gilbert Trần Chánh Chiếu, Nguyễn Chánh Sắt. Nông cổ mín đàm bàn về nông nghiệp và thương nghiệp, phát hành thứ năm hằng tuần tại Sài Gòn bằng chữ Quốc ngữ. Số 1 ra ngày 1 tháng 8 năm 1901. Một thời gian sau báo được xuất bản một tuần 3 kì. Sau khi phát hành số ra ngày 4 tháng 11 năm 1921 thì báo bị đình bản. Đây được coi là tờ báo kinh tế đầu tiên bằng chữ quốc ngữ.

Comments

Du numéro 96 au numéro 150 (2 juillet 1903 - 28 juillet 1904).

LanguageVietnamese
URLhttp://ndclnh-mytho-usa.org/KhoSachCu/Tuan%20Bao%20Nong%20Co%20Min%20Dam%20So%2096~105%20p.pdf
is a fulltextNo
file attachment

Tuan Bao Nong Co Min Dam So 96-105.pdf (18.51 Mo)

or read document on line in a new window

Tuan Bao Nong Co Min Dam So 106-115.pdf (19.98 Mo)

or read document on line in a new window

Tuan Bao Nong Co Min Dam So 116-125.pdf (20.91 Mo)

or read document on line in a new window

Tuan Bao Nong Co Min Dam So 126-135.pdf (21.79 Mo)

or read document on line in a new window

Tuan Bao Nong Co Min Dam So 136-145.pdf (21.51 Mo)

or read document on line in a new window

Tuan Bao Nong Co Min Dam So 146-150.pdf (10.72 Mo)

or read document on line in a new window

153/570 results        
© 2012-2015 IAO - Projet Director: Laurent Gédéon & François Guillemot
Site created by Gérald Foliot - Hosted by TGIR Huma-num
The site is part of the Virtual Cities Project: Beijing - Hankou - Saigon - Shanghai - Suzhou - Tianjin - Wenzhou - Zhejiang

Page rendering in 0.055s