3980 documents
3781/3980 results        
Description
Image ID34207
TitleCác tang vật (vũ khí, thuốc nổ, phương tiện chiến tranh) thu được của địch trong KHCM12
CollectionSaigon
LocationSaigon
DateDecember 1984
Image typeBlack and white photograph
Material form
of image
Digital
Note(s)

Song song với việc xét xử các đối tượng, ta còn trưng bày các tang vật (vũ khí, thuốc nổ, phương tiện chiến tranh...) ta thu được của địch trong KHCM12, thu hút đông đảo nhân dân đến xem, tìm hiểu.

URLhttp://conganbackan.vn/news/Tin-hoat-dong/Ke-hoach-CM12-Dinh-cao-nghe-thuat-phan-gian-cua-luc-luong-an-ninh-Viet-Nam-15664/
Building
Image

Copyright
© All rights reserved / Tous droits réservés

Preview Image
dbImage_ID-34207_No-01.jpeg

3781/3980 results        
© 2012-2015 IAO - Projet Director: Laurent Gédéon & François Guillemot
Site created by Gérald Foliot - Hosted by TGIR Huma-num
The site is part of the Virtual Cities Project: Beijing - Hankou - Saigon - Shanghai - Suzhou - Tianjin - Wenzhou - Zhejiang

Page rendering in 0.121s