AND
570 documents
147/570 results        
Description
TitleSách chỉ dẫn các phông, sưu tập lưu trữ bảo quản tại Trung tâm Lưu trữ Quốc gia II
Book ID2004
Year2007
Author(s)Phạm Thị Huệ (chủ biên)
EditionNXB Tổng Hợp TP. Hồ Chí Minh
PublisherTrung tâm Lưu trữ Quốc gia II
Place of publicationThành phố Hồ Chi Minh
Publication typePrint
Topicarchives
LanguageFrench, Vietnamese
URLhttp://vlc.cnrs.fr/IMG/pdf/Guide_CucLuuTru2-phan_2.pdf
is a fulltextNo
file attachment

Guide_CucLuuTru2-modau.pdf (95.23 ko)

or read document on line in a new window

Guide_CucLuuTru2-phan_1.pdf (312.14 ko)

or read document on line in a new window

Guide_CucLuuTru2-phan_2.pdf (908.04 ko)

or read document on line in a new window

147/570 results        
© 2012-2015 IAO - Projet Director: Laurent Gédéon & François Guillemot
Site created by Gérald Foliot - Hosted by TGIR Huma-num
The site is part of the Virtual Cities Project: Beijing - Hankou - Saigon - Shanghai - Suzhou - Tianjin - Wenzhou - Zhejiang

Page rendering in 0.019s