34 documents
4/34 results        
Description
ID98
NameCenter for Urban and Development Studies
Repository TypeResearch Institution
URLhttp://www.cefurds.com/
Description

CEFURDS

Trung tâm Nghiên cứu Đô thị & Phát triển (CEFURDS) được thành lập Ngày 24.4.2000 (Quyết định số 0063/KHCN), là một tổ chức khoa học, tập hợp một bộ phận cán bộ khoa học liên ngành và ứng dụng. Các hoạt động nghiên cứu và dịch vụ của trung tâm mang tính chất ứng dụng, nhằm áp dụng những thành tựu của ngành Khoa học Xã hội và Nhân văn vào thực tiễn cuộc sống, vào việc xây dựng và phát triển đô thị, hướng đến sự phát triển bền vững.
  • Trung tâm có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng, được mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước và Ngân hàng theo quy định của Nhà nước.
  • Tên giao dịch tiếng Anh là Center for Urban and Development Studies, viết tắt là CEFURDS.
  • Trụ sở của Trung tâm đặt tại số 568/8 (số cũ 574/70B) Trần Hưng Đạo, phường 2, quận 5, TP. Hồ Chí Minh.
  • Điện thoại: (08) 38366397 - (08) 39242209 
  • Số fax: (84.8) 38366397
  • Email: cefurds@yahoo.comquynhtran@hcm.pt.vn


MỤC TIÊU HOẠT ĐỘNG
Lĩnh vực hoạt động của Trung tâm Nghiên cứu Đô thị & Phát triển tập trung vào các vấn đề đô thị và phát triển bền vững. Đô thị được nghiên cứu trên góc độ Khoa học Xã hội và Nhân văn, trong chiến lược lấy con người làm trung tâm cho phát triển, trong bối cảnh truyền thống và hiện đại. Việc nghiên cứu vấn đề phát triển bền vững dựa trên cơ sở phát triển không những cho thế hệ hiện tại mà còn phải cho thế hệ tương lai, đáp ứng các yêu cầu kinh tế lẫn bảo vệ môi trường, hài hòa giữa hiện đại hóa và việc giữ gìn các giá trị truyền thống.

Đối tượng thụ hưởng của các hoạt động của Trung tâm là cư dân đô thị, trong đó chú trọng đến người nghèo đô thị, người thất nghiệp, phụ nữ và trẻ em vì họ là thành phần nhạy cảm nhất trước áp lực của các chuyển động nhanh chóng của môi trường đô thị đang phát triển. Chú trọng vào các vấn đề thiết thực như hướng nghiệp, lao động việc làm, hướng dẫn tiếp cận các nguồn vốn và hướng dẫn sử dụng có hiệu quả, nâng cao mặt bằng dân trí, giáo dục trẻ em, nâng cao mức hưởng thụ văn hóa, xây dựng cuộc sống văn minh đô thị.
Maps from this Repository (2 results)

Plan de Saigon - Cholon
[id:1140]

Plan de la ville de Saigon
[id:1060]
...
4/34 results        
© 2012-2015 IAO - Projet Director: Laurent Gédéon & François Guillemot
Site created by Gérald Foliot - Hosted by TGIR Huma-num
The site is part of the Virtual Cities Project: Beijing - Hankou - Saigon - Shanghai - Suzhou - Tianjin - Wenzhou - Zhejiang

Page rendering in 0.025s