AND
1074 documents
665/1074 results        
Description
Full referenceYên-Khanh (biên soạn và xuất bản) (1959), Niên-Giám Quốc-hội Lập-Pháp khóa II
TypeBook
Author(s)Yên-Khanh (biên soạn và xuất bản)
TitleNiên-Giám Quốc-hội Lập-Pháp khóa II
Year1959
Year of publication1959
Place of publicationSaigon
PublisherYên-Khanh
Number of Pages255
LanguageVietnamese
SubjectPolitical Science
file attachment

Preview Image
refBibliography_ID-4161_No-01.jpeg

Get original resolution
VNCH_NienGiamQuocHoiLapPhap-KhoaII_1959.jpg (1.42 Mo)

File information
- size: 1.42 Mo
- type: image/jpeg

Images from this Reference(s) (1 result)

Ngô Tổng Thống đọc thông diệp trong buổi lễ khai mạc Q.H.L.H. Khóa II ngày 5-10-1959
[id:34210]
... ...
Images from this Source(s) (1 result)

Trụ-sở Quốc-hội Việt-Nam Cộng-Hòa Sài-Gòn
[id:34209]
... ...
665/1074 results        
© 2012-2015 IAO - Projet Director: Laurent Gédéon & François Guillemot
Site created by Gérald Foliot - Hosted by TGIR Huma-num
The site is part of the Virtual Cities Project: Beijing - Hankou - Saigon - Shanghai - Suzhou - Tianjin - Wenzhou - Zhejiang

Page rendering in 0.123s