AND
1074 documents
83/1074 results        
Description
Full referenceĐảng ủy - Bộ chỉ quân sự Thành phố Hồ Chí Minh (2007), Biên niên công tác Đảng, công tác chính trị lực lượng võ trang Thành phố Hồ Chí Minh (1945-2000)
TypeBook
Author(s)Đảng ủy - Bộ chỉ quân sự Thành phố Hồ Chí Minh
TitleBiên niên công tác Đảng, công tác chính trị lực lượng võ trang Thành phố Hồ Chí Minh (1945-2000)
Year2007
Place of publicationHà Nội
PublisherQuân đội nhân dân
Number of Pages354
LanguageVietnamese
SubjectPolitical Science
Keywordschronology; politics; communism; armed forces
83/1074 results        
© 2012-2015 IAO - Projet Director: Laurent Gédéon & François Guillemot
Site created by Gérald Foliot - Hosted by TGIR Huma-num
The site is part of the Virtual Cities Project: Beijing - Hankou - Saigon - Shanghai - Suzhou - Tianjin - Wenzhou - Zhejiang

Page rendering in 0.021s